معرفی سازمان

اهداف سازمان

اهداف اصلي سازمان عبارتست از حفظ و نگهداري واداره امور پايانه ها(ترمينالها) و تجهيز و توسعه آنها با استفاده از ابزار و روش هاي پيشرفته و متناسب با افزايش رشد جمعيت و در صورت لزوم احداث پايانه ها و غرفه هاي جديد در مبادي ورودي و مناسب شهر در چهار چوب قانون اصلاح لايحه قانوني احداث پايانه هاي (ترمينالهاي)مسافربري و ... مصوب اسفند ماه 72 و آئين ماه هاي اجرائي مربوطه (موضوع اجراي اين قانون)

 

 

شرح وظايف سازمان

سازمان جهت نيل به اهداف فوق الذكر با رعايت مقررات موضوعه اقدام به اجراي موضوعات ذيل مي نمايد:

 

الف: جمع آوري اطلاعات و آمار، طراحي وبرنامه ريزي وتوسعه پايانه ها(ترمينالها)

ب: جذب نيروها ي متعهد و متخصص و اقدام لازم در زمينه ارتقاء سطح دانش و اطلاعات آنان و ايجاد ارتباط با مراكز علمي و فني و دانشگاهي داخل و خارج كشور با رعايت مقررات مربوطه واخذ مجوز از مراجع قانوني ذيربط.

ج: ايجاد ارتباط با پايانه هاي (ترمينالهاي ) داخل و خارج از كشور بمنظور تبادل اطلاعات و استفاده از دانش و تجربيات آنها در راستاي تامين و تكميل خدمات و حفظ بهداشت محيط و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان با رعايت مقررات مربوطه و اخذ مجوز از مراجع قانوني ذيربط .

د: تكميل واحداث غرفه هاي خدماتي وبهداشتي مجهز جهت تامين نيازهاي مراجعين و مسافرين وشركتهاي مسافربري و واگذاري آنها به بهره برداران با رعايت مقررات مربوط.