استاندار هرمزگان خبر داد: روز ملي خليج فارس در بندرعباس برگزار مي شودبراساس تقويم رسمي كشور روز دهم ارديبهشت ماه هر سال به نام روز ملي خليج فارس نامگذاري شده است.عزیزی همچنين با اشاره به اينكه مي بايست در خصوص طراحي موسيقي و نوع لباس و پوشش اين منطقه براي استفاده در اين آيين برنامه ريزي شود بیان داشت: آنچه كه قابليت اجرايي دارد را براي روز دهم ارديبهشت روز ملي خليج فارس آماده سازند.وی گفت: بايد با پرهيز از موازي كاري در اين زمينه تلاش كرد با بكارگيري و تجميع ظرفيت ها برنامه اي در شان، عظمت و درخور قدمت اين ميراث گران بها و افتخار آمیز در سطح منطقه ای، ملي و حتي فراملي برگزار شود.

شاخه های مطالب