قدرداني وزير کشور از تلاش هاي شهرداري بندرعباس


وزيرکشور ادامه داد:- قرار شد در بخش عمران شهري، کمک کنيم تا شتاب در بهره برداري از طرح ها بيشتر شود و در زمينه ساحل سازي، کمربندي و نيازهاي مردمي نيز کارهاي بسيارخوبي در بندرعباس انجام شده است.
وي با اشاره به بازديد از طرح هاي عمراني و خدماتي شهرداري بندرعباس تصريح کرد:- رشد و توسعه بندرعباس بالاست و بايد از تلاش هاي استاندار، معاون عمراني، فرماندار،شهردار و مردم اين خطه که شايسته بهترين خدمات اند تشکر کرد.
وي که به همراه رييس جمهور و هيأت دولت در دور چهارم سفرهاي استاني، روز سه شنبه 22 فروردين ماه به هرمزگان سفر کرده بود افزود:- بازديد 9 ميليون گردشگر مطابق آمار موجود، نشان دهنده جذابيتي است که مديران شهري در بندرعباس ايجاد کرده اند و هم ميهنان نيز با سفر به اين شهر از آبهاي نيلگون خليج فارس، ساحل زيبا و ميهمان نوازي مردم خونگرم جنوب لذّت مي برند.

شاخه های مطالب