انتصاب جديد در شهرداري بندرعباس


در حکمي از سوي شهردار بندرعباس، " محمد کرم زاده" بعنوان مدير جديد دفتر بازرسي و پاسخگويي به شکايات شهرداري منصوب شد.
نظارت بر واحدهاي شهرداري براي حصول اطمينان از اجراي صحيح ضوابط و مقررات و راهنمايي کارکنان با استفاده از روش هاي مطلوب و اصولي بمنظور جلوگيري از تخلفات، بهبود کارکرد و افزايش بازدهي از جمله اهداف اداره بازرسي و پاسخگويي به شکايات شهرداري است.
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري بندرعباس، پيش از اين"جعفر غلامزاده" عهده دار مسئوليت اين دفتر بود.دفعات نمایش: 427