قربان،عیدبصیرت وتبلور بندگی


عید قربان پاکترین عیدهاست ،عیدسرسپردگی وبندگیست،عیدبرآمدن انسانی نو از خاکستر خویشتن خویش است،عیدقربان عیدنزدیک شدن دلهایی است که به قرب الهی رسیده اند،

عرفه روزبندگی ونیایش به درگاه خدا


دل درجوشش ناب عرفه وضومی گیرد ودر صحرای تفتیده عرفات جاری می شود،آنجاکه ایوان هزار نقش خداشناسی است.

صفحات سایت  1 2 3 ... 88.5 [89.5] 90.5 91.5

شاخه های مطالب